Lee Kang In có thể phải bồi thường hàng triệu bảng ...